KV Hydronauten

Algemene Voorwaarden

Inschrijving

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden van KV De Hydronauten en is tenminste 18 jaar of ouder ten tijde van ondertekening. Minderjarigen dienen het formulier te laten ondertekenen door een ouder of voogd.

Gedragsregels

Kanovereniging De Hydronauten wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier en op een veilige manier zijn of haar sport kan beleven en beoefenen op een geheel eigen wijze.

Een sportvereniging staat midden in de samenleving. Daar in deze samenleving allerlei vormen van ongewenst gedrag voorkomen zou dit ook in onze vereniging kunnen voorkomen. Ongewenste gedragingen kunnen het gevoel van plezier en veiligheid in belangrijke mate aantasten. Dit kan voor veel vervelende emoties zorgen.

Als nodig kunt u bij het secretariaat of op de website het protocol ongewenst gedrag opvragen.

Het bestuur van KV De Hydronauten heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van KV De Hydronauten in diskrediet brengen de toegang te weigeren, sancties op te leggen of eenzijdig te royeren.

Aansprakelijkheid

KV De Hydronauten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan goederen van leden. Het deelnemen aan de lessen en alle andere activiteiten van KV De Hydronauten geschiedt op eigen risico, KV De Hydronauten is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen en/of ongevallen.

Wij raden u aan een passende verzekering voor uw eigendom af te sluiten.

Contributie en betalingsvoorwaarden

Betaling van de contributie, huur, liggeld geschiedt tijdens de overeenstemmende contributie periode per digitale nota.

De hoogte van de contributie en andere kosten zullen bekend gemaakt worden via schrijven en/of via de website van KV De Hydronauten. De hoogte van contributie zal door KV De Hydronauten per jaar worden geïndexeerd en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Melding van eventuele wijzigingen zullen in de notulen van de ALV staan.

Indien het lid in gebreke blijft ten aanzien van (tijdige) betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Alle redelijke kosten ter verkrijging van het volledige bedrag zijn voor rekening van het lid. Tot slot is het bestuur van KV De Hydronauten bevoegd om het lid van verdere activiteiten uit te sluiten. Dit laat onverlet de verplichting van het lid om het verschuldigde te voldoen.

Opzegtermijn

De opzegtermijn van lidmaatschap is 1 kalendermaand voor aanvang van het nieuwe contributieperiode. Contributie loopt van 1 januari tot 31 december. Opzegging en beëindigen van de contributie kan schriftelijk en via mail naar info@kvhydronauten.nl onder vermelding van: voor- en achternaam en reden van opzegging. Indien er privéboten opgeslagen liggen dienen deze binnen 30 dagen worden verwijderd. Na 30 dagen is KV De Hydronauten gerechtigd de boten een nieuwe bestemming en daarmee een nieuwe eigenaar te geven.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, cursussen, clinics en niet nader omschreven verenigingsactiviteiten